ПОЗОРИЈАНСКИ СУСРЕТИ

Датум: 
10.09.2019.

У оквиру платформе КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ (24.8. - 30.9.) биће у уторак 10. септембра у 19 часова у културној станици дворцу Еђшег (Антона Чехова 4) одржана промоција издања Стеријиног позорја као и Отварање изложбе под називом "Позориште у фотографској уметности". На промоцији ће учествовати: Мирослав Радоњић, директор Стеријиног позорја; Александар Милосављевић, позоришни критичар; Горан Ибрајтер, уредник фестивалског програма. Свим посетиоцима програма биће поклоњена нека од издања Стеријиног позорја. Из­ло­жба иза­бра­них ра­до­ва  је са 15. Ме­ђу­на­род­ног три­је­на­ла “По­зо­ри­ште у фо­то­граф­ској умет­но­сти” . По­став­ком је об­у­хва­ће­но 97 фо­то­гра­фи­ја, а жи­ри је пре­гле­дао укуп­но 393 фо­то­гра­фи­је 98 умет­ни­ка из 34 зе­мље и ме­ђу њи­ма од­лу­чио о награ­да­ма. Злат­ну ме­да­љу ФИ­АП у кон­ку­рен­ци­ји за по­је­ди­нач­ну фо­то­гра­фи­ју осво­јио је Ја­нош Еј­ферт из Ма­ђар­ске, дру­га на­гра­да је при­па­ла Ху­лиу Апе­лу из Бра­зи­ла, а тре­ћа Вла­ди­ми­ру Пост­но­ву из Ру­си­је, ко­ји је осво­јио и пр­ву на­гра­ду за ко­лек­ци­ју фо­то­гра­фи­ја. Ла­у­ре­ат сре­бр­не ме­да­ље Фо­то са­ве­за Ср­би­је за по­је­ди­нач­ну фо­то­гра­фи­ју осво­јио је Ча­ба Ме­са­рош из Ма­ђар­ске, а брон­за­ну је до­био Ни­ка Ер­ја­вец из Сло­ве­ни­је. За ко­лек­ци­ју фо­то­гра­фи­ја злат­ном ме­да­љом на­гра­ђен је Иштван Ху­ис из Ма­ђар­ске.