Информатор о раду за текућу годину

Read me

Информатор о раду Градске управе за културу, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја ("Службени  гласник  РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), а у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 68/10).

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара начелник Градске управе за културу.

У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада, који је између осталог садржао и информације о раду Градске управе за културу. Информатор о раду Градске управе за културу, као органа Града Новог Сада, објављен је у јануару 2010. године.

 

Последње измене Информатора су унете у септембру 2022. године.

 

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, а увид у штампану копију информатора се може остварити у просторијама Градске управе за културу, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, II спрат, канцеларија број 51.