Постављање споменика

Подизање и одржавање споменика и постављање и одржавање скулптуларних дела на јавним површинама на територији Града Новог Сада, као и услови и начин обезбеђивања средстава за њихово подизање, односно постављање и одржавање уређено је Одлуком о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/09, 20/10 и 51/11). Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности - фигура, попрсје, биста, рељеф, спомен-плоча или друго спомен-обележје које обележава догађај или личност значајну за Град Нови Сад, националну историју и културу или светску политичку и културну историју. Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности поставља на јавној површини. Јавна површина у смислу одредбе ове одлуке је: улица, трг, речна обала, мост, јавна зелена површина између и око зграда, парк, сквер, пасаж и фасада зграде која се налази на регулационој линији улице, односно јавне површине. Споменик и скулптурално дело се подиже, односно поставља на основу одлуке Скупштине Града Новог Сада.

Иницијатива за подизање споменика може поднети физичко или правно лице Савету за културу Скупштине Града у писаном облику и мора бити образложена (може да садржи и предлог локације за подизање споменика). У поступку разматрања иницијативе, Савет прибавља стручна мишљења Јавног преузећа "Урбанизам" Завода за урбанизам Нови Сад и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, ради утврђивања локације за подизање споменика и услова за њено уређење. Након тога, Савет утврђује предлог одлуке о подизању споменика и упућује га Скупштини Града Новог Сада.

Скупштина Града, истовремено са доношењем одлуке о подизању споменика, образује одбор за спровођење одлуке. У одбор се именују стручњаци из области културе и урбанизма - историчари уметности, академски сликари, вајари, књижевници, архитекте, представник Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, представник Савета и др. У одбор може да се именује и лице које је обезбедило најмање 50% потребних средстава за подизање споменика. Градска управа за културу обава стручне и административне послове за потребе Одбора. Одбор доноси одлуку о начину избора идејног решења и спроводи поступак избора идејног решења за споменик (избор идејног решења може да се врши на основу конкурса, ангажовањем аутора по позиву учешће најмање три аутора или коришћењем већ постојећег дела ликовне или примењене уметности). Одбор врши избор идејног решења за споменике и утврђује износ средстава потребан за подизање споменика. Средства за подизање споменика се обезбеђује у годишњем програму уређивања грађевинског земљишта.