Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

Датум: 
09.02.2017.
Конкурс траје до: 
13.03.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2017. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16 и 31/17), и то за:

            - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације     

            - пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина;          

            - пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије и

            - пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 8.000.000,00 динара. Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

На Јавном конкурсу може учествовати:

  1. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији Града Новог Сада,
  2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији Града Новог Сада, и
  3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања (носиоци пројеката могу бити: издавачи медија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, стручне агенције у области новинарства и невладине организације које се баве медијском проблематиком).

Медиј мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија. Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Градске управе, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства ненаменски трошила. За сваку од наведених области конкурса, учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Дневник“, односно закључно са 11.03.2017. године. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.