Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2019. години

Датум: 
15.07.2019.
Конкурс траје до: 
15.08.2019.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката средствима у укупном износу од 2.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада, у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2019. години:

 • Креативна Европа - потпрограм „Култура“
 • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
 • Европа за грађане и грађанке
 • ЕРАСМУС +
 • Други међународни фондови из области културе и уметности

 

Неће бити разматрани:

 • пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава;
 • пројекти унилатералне подршке установа и организација из страних држава;
 • пројекти из области издаваштва, медија, филма и других аудиовизуелних делатности;
 • пројекти подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа.

 

Циљ конкурса је:

- системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора Града кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова;

- подстицање новосадских културних организација за аплицирање на позиве међународних фондова;

- јачање финансијских капацитета организација цивилног друштва у Граду Новом Саду

- подршка развоју одрживих партнерстава између локалних и европских организација

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната.

 

Право учешћа на конкурсу имају удружења регистрована за обављање делатности културе, као и друге невладине организације у области културе, са седиштем на териториjи Града Новог Сада.

 

Средства за суфинансирање пројеката могу се одобрити у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације Граду*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације Граду **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

 (*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, Град до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, Град до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију читавог пројекта у уговору са међународним фондом)

Прихватљиви трошкови за финансирање су трошкови који су део постојећег буџета одобреног од стране међународног фонда, и то првенствено трошкови пројектних активности.

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то: стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Комисија ће кроз Пословник о раду регулисати начин оцењивања пројеката, разрадити наведене критеријуме и по потреби, увести додатне специфичне критеријуме за оцену пријављених пројеката.

 

 Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Образац пријаве (преузет са званичне интернет стране Градске управе за културу Града Новог Сада www.kultura.novisad.rs);
 2. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда;
 3. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 4. Податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);
 5. Детаљан опис пројекта;
 6. Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од Града Новог Сада – Градске управе за културу;
 7. Биографије кључних експерата на пројекту;
 8. Опционо - документацију пројекта: фотографије, штампане материјале и/или материјале на CD-у;
 9. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР)
 10. Образац оверених потписа лица овлашћених за заступање Удружења/организације

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Сва документација се предаје у једном примерку, осим Обрасца пријаве који се предаје у 4 примерка.

За сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. 

 

Пријаве се подносе на Обрасцу пријаве у периоду од 15. јула до 15. августа 2019. године. Образац Пријаве се преузима са званичог сајта Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs

Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ. Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад за конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2019. годиниОбразац пријаве се предаје у четири примерка.

 

Напомене:

 1. Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда организација из Новог Сада, а постоји још партнера на пројекту из Града Новог Сада, сваки од партнера на пројекту има право да посебно аплицира за средства из буџета  Града.
 2. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Градска управа за културу обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.
 3. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
 4. Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страници Града Новог Сада (www.novisad.rs) и званичној интернет страници Градске управе за културу (www.kultura.novisad.rs).

 

За сва питања везана за поступак у вези са поступком пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: kultura@uprava.novisad.rs или на телефон: 021 451 719,  радним даном од 12,00 до 14,00 часова.