НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа у 2019. години

Датум: 
29.01.2019.
Конкурс траје до: 
28.02.2019.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа,  а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена у 2019. години. Средства су  обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ( „Службени лист Града Новог Сада“,  број 58/18), и то за:

 • истраживање, документовање, проучавање, представљање,
 • интерпретацију нематеријалног културног наслеђа, и
 • народну игру.

 

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач  Град Нови Сад.

 

Електронска пријава је ОБАВЕЗНА. Електронска пријава на Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs у оквиру одабраног конкурса. Након обављене електронске пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном пратећом документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати путем поште са јединственим бројем електронске пријаве, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа у 2019. години. Образац пријаве се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

                                  

Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 1. детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
 2. детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),
 3. копију акта о регистрацији код надлежног органа,
 4. копију дела статута удружења, организације који се односи на делатност организације
 5. копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења/организације,
 6. подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,
 7. најмање једну биографију учесника у пројекту,
 8. изјава о додељеним средствима Града у претходне две године, и
 9. изјаву о прихватању обавезе корисника.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка. Конкурсна документација се не враћа.

                      

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Дневник“. Последњи дан за подношење пријава је 28. фебруар 2019. године.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју именује  Градоначелник Града Новог Сада. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2018. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

 

Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне    трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме, угоститељске услуге. Трошкови репрезентације, трошкови превоза  и смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са  прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада са акцентом на децентрализацију културних садржаја;
 2. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;
 3. стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,
 4. неопходни ресурси;
 5. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 6. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

             

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три) пројекта.

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на е-mail: kultura@uprava.novisad.rs