Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години

Датум: 
15.07.2019.
Конкурс траје до: 
15.08.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18), у износу од 15.000.000,00 динара, и то за пројекте производње домаћег играног филма и документарних филмова, као и комбинације ових филмских родова.

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% буџета продукције филма, сагласно члану 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ). Пројектима који се реализују, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

 

На Јавном конкурсу могу учествовати: Правна лица и предузетници, носиоци ауторских имовинских права, регистровани за производњу кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма (шифра делатности: 59.11). На јавном конкурсу могу учестовавати и правна лица и предузетници регистровани за дистрибуцију кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма (шифра делатности: 59.13) или приказивање кинематографских дела (шифра делатности: 59.14), уколико приложе документ којим доказују да се баве и производњом кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма.

Подносиоци пријаве чије је седиште ван територије Града Новог Сада, поред наведених услова за учешће на Конкурсу, морају да испуне бар један од следећих критеријума:

- да су идеја, тема и садржај филма у вези са културним простором Града Новог Сада и ближом околином града;

- да ће филм у целости или делом бити снимљен на територији Града Новог Сада.

 

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника који су у 2018. години добили средства на неком од конкурса Градске управе за културу, а нису у уговором прописаном року  поднели наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, и за које се утврдило да су средства ненаменски трошили. Градска управа за културу неће суфинансирати производњу филмова који вређају људско достојанство, угрожавају људска права, заговарају мржњу и насиље, као ни филмове с порнографским садржајем. Комисија ће разматрати достављене пријаве које испуњавају све наведене формалне захтеве и опште услове конкурса, а према критеријумима утврђеним Законом о кинематографији ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 2/12 и 46/14 – одлука УС ), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Aутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 105/2016 и 112/17) и Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) - који су истакнути на интернет страници Градске управе за културу (www.kultura.novisad.rs).

 

Градска управа за културу ће суфинансирати до 50% буџета продукције филма, сагласно члану 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи .Средства се могу доделити за трошкове који су у вези са обављањем главних активности, за  продукцију филма. Средства се не могу доделити за појединачне активности (постпродукција), за плаћање сталних трошкова (грејање, струја, телефони, интернет, провизије код банке, осигурање, закуп пословног простора, канцеларијски трошкови, курирске и поштанске услуге), за куповину опреме и за плате запослених. Продуценту је дозвољено да ван територије Републике Србије потроши највише 20% додељених средстава. Градска управа за културу може доделити средства за суфинансирање истог филма на два, а изузетно на три конкурса за суфинансирање производње филмова, уколико су испуњени одговарајући критеријуми и претходне уговорне обавезе продуцента према Градској управи за културу. Рок за потпуну реализацију филма који буде суфинансиран по овом конкурсу може бити најкасније до краја 2021. године.

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Дневник.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

 

Образац Пријаве се преузима са званичног сајта Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ. Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом обавезном документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве. Образац пријаве се предаје у четири примерка.

Учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

  1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника;
  2. образац оверених потписа лица овлашћених за заступање правног лица
  3. завршну верзију сценарија (само за игране филмове), синопсис, редитељску експликацију, биографију редитеља и аутора тритмента/сценаристе, профил продуцентске куће и биографију продуцента; продуцентску експликацију (која мора да садржи следеће податке: шта је до тренутка подношења апликације урађено на пројекту, шта се планира од активности током даљег развоја пројекта, стратегију финансирања пројекта, концепт пласмана филма (планови за фестивалске, биоскопске и остале пројекције, као и стратегија дистрибуције и телевизијског емитовања));
  4. листу ауторске екипе филма;
  5. доказ о регулисаним ауторским правима: за игране филмове (копију уговора закљученог са сценаристом и редитељем) и за остале (сагласност за конкурисање од стране аутора тритмента/сценарија (оверена изјава);
  6. буџет пројекта (детаљно разрађен);
  7. оверену изјаву учесника конкурса да је пројекат којим конкурише домаће кинематографско дело;
  8. оверену изјаву о додељеној државној помоћи, и
  9. оверену изјаву о прихватању обавезе корисника средстава.

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са једним пројектом. Образац пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а остала документација у 1 (једном) примерку. Пријава која не садржи документацију из тач. 1-9. сматраће се неуредном.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија oд 3 (три) члана, коју ће именовати Градоначелник Града Новог Сада. О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Градоначелник решењем. Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава. Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави. На основу овлашћења Градоначелника, Градска управа за културу и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама. Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета. Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Градском управом, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора. Одобрена средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Градској управи достави извештај о реализацији пројекта који садржи материјалне доказе о реализацији пројекта и наменском коришћењу додељених средстава, у прописаном року.

 

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се нa званичој интернет страници Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичним интернет страницама: www.novisad.rs и www.kultura.novisad.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада за конкурс из области филмске уметности – производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години.