ИЗДАВАШТВО - Јавни конкурс за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2018. годину

Датум: 
31.01.2018.
Конкурс траје до: 
02.03.2018.

Јавни конкурс се расписује за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, а који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17).

Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе и издаваштва, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.

 

Учесник на Јавном конкурсу може да конкурише за суфинансирање:           

- ауторских права за књиге и часописе,

- трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкова оригиналних текстова, превода и слично), и

- трошкова штампе.

 

Избор пројеката врши се на основу следећих општих критеријума:

1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада са акцентом на децентрализацију културног садржаја

2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта

3.Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
- стручни, односно уметнички капацитети, и
- неопходни ресурси

4. Финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања

5. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Посебни критеријуми за избор пројеката:

1. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва:

- да је прво издање књиге,
- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,
- да је књига оригинално и креативно дело, и
- да промовише културу Града Новог Сада и његово културно наслеђе.

2. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области издавања часописа:

- да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука,
- да постоји значај часописа у културној јавности,
- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и
- да постоји континуитет у излажењу часописа.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

1. Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ. Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

2. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове (Градска кућа), Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

 

Уз попуњени образац Пријаве на Јавни конкурс, учесници на конкурсу подносе документацију и Пројекат који садрже:  

- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и  порески идентификациони број),
- доказ да су регистровани за обављање културне и издавачке делатности,
- документ о правном статусу издавача (фотокопију Решења о регистрацији код надлежног органа - основног Решења и евентуалних измена),
- детаљан синопсис и садржај дела код објављивања књиге,
- белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, писцу предговора (поговора) код објављивања књиге,
- рок за реализацију пројекта,
- податке о графичкој опреми и дизајну, код објављивања књиге и часописа,
- резиме једне стручне рецензије дела, код објављивања књиге,
- детаљан опис концепције часописа и учесталост излажења часописа,
- детаљан финансијски план пројекта, правилно попуњен у табели Пријаве  (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са спецификацијом износа укупно потребних средстава за реализацију тих активности, износа средстава која се траже  из буџета Града, износа сопствених средстава и износа средстава из других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава,
- изјаву о прихватању обавезе потписника/корисника средстава из буџета Града (саставни део Пријаве).

Образац Електронске пријаве на Јавни конкурс се може преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава је oбавезна.

Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично,  на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти, у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2018. годину. Сваки Пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Рок за подношење пријава је 2. март 2018. године.

Конкурсна документација се не враћа.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели Извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели непотпун Извештај (нису оправдана додељена финансијска средства из буџета Града).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА - Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише 3 (три) пројекта. Образац Пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а приложена документација у 1 (једном) примерку.

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се   писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs