Јавни конкурс за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2017. годину

Датум: 
09.02.2017.
Конкурс траје до: 
13.03.2017.

Конкурс за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва расписује Градоначелник Града Новог Сада. Средства из буџета Града за суфинансирање пројеката могу да се користе за суфинансирање ауторских права, трошкове припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкове оригиналних текстова и превода и слично) и трошкове штампе. Право учешћа на конкурсу имају правна лица чије је седиште на територији Града која се баве издавачком делатношћу, изузев установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.  

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује Градоначелник. Комисија има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике, који се именују из реда лица која су својом професионалном делатношћу и остварењима значајно допринела развоју књижевног стваралаштва и издаваштва. Комисија је дужна да достави Градској  управи извештај о спроведеном  поступку  конкурса, који садржи предлог пројеката, учеснике на конкурсу и износ средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

Избор пројеката врши се на основу најмање једног од следећих мерила и критеријума:                                                                                                          

1.  У области књижевног  стваралаштва и издаваштва:

- да је прво издање књиге,

- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,

- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,

- да је књига оригинално и креативно дело, и

- да промовише културу Града и његово културно наслеђе.

2. У области издавања часописа:

- да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука,

- да постоји значај часописа у културној јавности,

- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и

- да постоји континуитет излажења часописа.

Градска управа за културу на основу достављеног извештаја Комисије сачињава предлог акта за Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за реализацију сваког појединачног пројекта. Градоначелник, на основу предлога који је сачинила Градска управа,  доноси акт о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за реализацију сваког појединачног пројекта. Носилац пројекта закључује са Градском управом уговор о суфинансирању пројекта којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна. Носилац пројекта дужан је да Градској управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до краја текуће године, поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском  коришћењу  средстава.