Informator o radu za tekuću godinu

Informator o radu Gradske uprave za kulturu, pripremljen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom  pristupu  informacijama  od  javnog  značaja ("Službeni  glasnik  RS", br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), a u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj 68/10).

Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara načelnik Gradske uprave za kulturu.

U decembru 2005. godine objavljen je Informator o radu organa Grada Novog Sada, koji je između ostalog sadržao i informacije o radu Gradske uprave za kulturu. Informator o radu Gradske uprave za kulturu, kao organa Grada Novog Sada, objavljen je u  januaru 2010. godine.

 

Poslednje izmene Informatora su unete u septembru 2022. godine.

Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku, a uvid u štampanu kopiju informatora se može ostvariti u prostorijama Gradske uprave za kulturu, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, II sprat, kancelarija broj 51.