Zakoni i Propisi

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
Mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći na Predlog pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
Akcioni plan razvoja kulture Grada Novog Sada za period 2023-2024.godine
Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad (Sl. list GNS", broj16/22)
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za kulturu (Sl. glasnik RS, br. 62/21 i 48/23)
Uredba o pravilima i uslovima za dodelu državne pomoći male vrednosti DE MINIMIS pomoći (Sl. glasnik RS, br. 23/21)
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (Sl. glasnik RS, br. 9/22 i 32/23)
AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2021-2022. GODINE
Zakon o javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik RS, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autent.tumačenje)
Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS, br. 105/16 i 112/17)
Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, broj 91/19)
ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA (Sl. list GNS, broj 8/20 и 50/2023)
Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada (Sl. list GNS, br. 52/08,... i 65/22)
Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Sl. list GNS, br. 3/12 i 46/20)
Zakon o kinematografiji (Sl. glasnik RS, br. 99/11, 2/12-ispr. i 46/14-odluka US)
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine
Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016. - 2026. grada
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017.-2018. godine
Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture Grada Novog Sada (Sl. list GNS, broj 81/16)
Zakon o kulturi (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 13/16, 30/16-ispr, 6/20, 47/21 i 78/21, 76/23)
Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS, br. 54/09,... i 118/21-dr.zakon)
Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Sl. glasnik RS, br. 16/16, 8/17 и 6/23)