Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva za 2017. godinu

Datum: 
09.02.2017.
Konkurs traje do: 
13.03.2017.

Konkurs za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva raspisuje Gradonačelnik Grada Novog Sada. Sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje projekata mogu da se koriste za sufinansiranje autorskih prava, troškove pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškove originalnih tekstova i prevoda i slično) i troškove štampe. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica čije je sedište na teritoriji Grada koja se bave izdavačkom delatnošću, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Konkurs sprovodi komisija koju obrazuje i imenuje Gradonačelnik. Komisija ima predsednika, zamenika predsednika, dva člana i njihove zamenike, koji se imenuju iz reda lica koja su svojom profesionalnom delatnošću i ostvarenjima značajno doprinela razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva. Komisija je dužna da dostavi Gradskoj upravi izveštaj o sprovedenom postupku konkursa, koji sadrži predlog projekata, učesnike na konkursu i iznos sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

Izbor projekata vrši se na osnovu najmanje jednog od sledećih merila i kriterijuma:

1. U oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva:

- da je prvo izdanje knjige,

- da knjiga ima umetničku, književnu i naučnu vrednost,

- da postoji kulturni i javni interes za izdavanje knjige,

- da je knjiga originalno i kreativno delo, i

- da promoviše kulturu Grada i njegovo kulturno nasleđe.

2. U oblasti izdavanja časopisa:

- da je časopis iz oblasti kulture, umetnosti i drugih društvenih nauka,

- da postoji značaj časopisa u kulturnoj javnosti,

- da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume, i

- da postoji kontinuitet izlaženja časopisa.

Gradska uprava za kulturu na osnovu dostavljenog izveštaja Komisije sačinjava predlog akta za Gradonačelnika Grada Novog Sada o utvrđivanju projekata, nosioce projekata, kao i iznos sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta. Gradonačelnik, na osnovu predloga koji je sačinila Gradska uprava, donosi akt o utvrđivanju projekata, nosioce projekata, kao i iznos sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta. Nosilac projekta zaključuje sa Gradskom upravom ugovor o sufinansiranju projekta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Nosilac projekta dužan je da Gradskoj upravi, u roku od 15 dana po završetku projekta, a najkasnije do kraja tekuće godine, podnese izveštaj o realizaciji projekta i dostavi dokaze o namenskom korišćenju sredstava.