JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2020. GODINI