Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

DELATNOST ZAVODA:

1. Istraživanje i evidentiranje dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, a to su: nekropole i lokaliteti sa arheološkim, istorijskim, etnološkim ili prirodnjačkim sadržajem; stara jezgra gradova i naselja, graditeljski objekti, celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vredostima, spomenici i spomen-obeležja posvećena značajnim događajima i ličnostima; kuće u kojima su rođene ili su u njima radile zaslužne i istaknute ličnosti zajedno sa stvarima koje su im pripadale; zgrade i mesta u prirodi vezani za značajne istorijske događaje.

2. Predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara (nepokretna i pokretna), koja podrazumevaju stvari i tvorevine materijalne i duhovne kulture od opšteg interesa koje uživaju posebnu zaštitu utvrđenu Zakonom o kulturnim dobrima. Nepokretna kulturna dobra su: spomenici kulture, prostorne kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta.

3. Vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima.

4. Pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara.

5. Staranje o korišćenju kulturnih dobara.

6. Predlaganje, praćenje i sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara.

7. Izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti.

8. Organizovanje predavanja i drugih oblika kulturno-obrazovne delatnosti.

Bulevar Mihajla Pupina br. 22

21000 Novi sad

Zavod zastupa: mr Siniša Jokić, v.d. direktora

Telefoni: 557-060, 557-061, 557-507

Radno vreme Zavoda: radnim danima od 7,30 do 15,30; rad sa strankama od 10 do13 časova.

e-mail: zzskgns@sbb.rs

www.zzskgns.rs