II Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2019. години

Датум: 
15.07.2019.
Конкурс траје до: 
15.08.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2019. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, и 30/19), у износу од 20.000.000,00 динара и то за следеће тематске области:

 1. музичко стваралаштво: стваралаштво, продукција, интерпретација, манифестације,       
 2. уметничка игра- народна игра, савремена игра: стваралаштво, продукција,  интерпретација, манифестације,          
 3. ликовне, примењене и визуелне уметности: стваралаштво, продукција,  интерпретација, манифестације.         

Право учешћа на конкурсу имају удружења регистрована за обављање делатности културе, као и друге невладине организације у области културе.

 

Град Нови Сад je у фази реализације пројекта „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“. Сходно томе, овај јавни конкурс усмерен је ка пројектима који су усаглашени са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, инклузија, интеркултуралност...), као и принципа интернационализације културне сцене, побољшања приступачности културних објеката и културних садржаја и одрживости пројеката. Град Нови Сад развија културно-уметничке пројектне целине (платформе) које су концептуално и датумски одређене. У процесу успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, потребно је да предлагачи пројеката имају опционо у виду платформе којима ће се Нови Сад 2021. године представити као Европска престоница културе. Предвиђене програмске платформе за 2019. годину су:

 • Калеидоскоп културе,
 • „Друга“ Европа и
 • Дочек.

Детаљније информације о програмским платформама могу се наћи путем линка: http://novisad2021.rs/platforme/

 

Електронска пријава је ОБАВЕЗНА. Електронска пријава на Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs у оквиру одабраног конкурса. Након обављене електронске пријаве корисник добија јединствени број пријаве. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном пратећом документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати путем поште са јединственим бројем електронске пријаве, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог СадаII Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2019. години. Образац пријаве се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 1. детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
 2. детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),
 3. копију акта о регистрацији код надлежног органа,
 4. копију дела статута удружења/организације који се односи на делатност организације,
 5. подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,
 6. најмање једну биографију учесника у пројекту,
 7. изјава о додељеним средствима Града у претходне 2 године,
 8. изјаву о прихватању обавезе корисника, и
 9. копију  Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења/организације.

Конкурсна документација се не враћа.

                  

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања,  као и на званичном сајту Градске управе за културе  www.kultura.novisad.rs и Града Новог Сада www.novisad.rs . Рок за подношење пријава је  15. август 2019. године.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју ће именовати   Градоначелник Града Новог Сада. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2018. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени. Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне  трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме, угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са  прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада са акцентом на децентрализацију културних садржаја;
 2. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;
 3. стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,
 4. неопходни ресурси;
 5. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 6. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

             

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 1 (једним) пројектом.

 

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на е-mail: kultura@uprava.novisad.rs