II Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2019. godini

Datum: 
15.07.2019.
Konkurs traje do: 
15.08.2019.
Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada čija realizacija počinje najranije 1. septembra 2019. godine. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 58/18, i 30/19), u iznosu od 20.000.000,00 dinara i to za sledeće tematske oblasti:
 • muzičko stvaralaštvo: stvaralaštvo, produkcija, interpretacija, manifestacije,       
 • umetnička igra- narodna igra, savremena igra: stvaralaštvo, produkcija,  interpretacija, manifestacije,          
 • likovne, primenjene i vizuelne umetnosti: stvaralaštvo, produkcija,  interpretacija, manifestacije.         

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i druge nevladine organizacije u oblasti kulture.

 

Grad Novi Sad je u fazi realizacije projekta „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“. Shodno tome, ovaj javni konkurs usmeren je ka projektima koji su usaglašeni sa načelima evropske kulturne politike, uz poštovanje principa razvoja publike (decentralizacija kulturnih sadržaja, participacija, odnosno učešće građana i stručne javnosti u procesima kreiranja programa i donošenja odluka, inkluzija, interkulturalnost...), kao i principa internacionalizacije kulturne scene, poboljšanja pristupačnosti kulturnih objekata i kulturnih sadržaja i održivosti projekata. Grad Novi Sad razvija kulturno-umetničke projektne celine (platforme) koje su konceptualno i datumski određene. U procesu uspostavljanja jedinstvene kulturne i programske politike na teritoriji Grada Novog Sada, potrebno je da predlagači projekata imaju opciono u vidu platforme kojima će se Novi Sad 2021. godine predstaviti kao Evropska prestonica kulture. Predviđene programske platforme za 2019. godinu su:
 • Kaleidoskop kulture,
 • „Druga“ Evropa i
 • Doček.

Detaljnije informacije o programskim platformama mogu se naći putem linka: http://novisad2021.rs/platforme/

 

Elektronska prijava je OBAVEZNA. Elektronska prijava na Javni konkurs može se preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs u okviru odabranog konkursa. Nakon obavljene elektronske prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom pratećom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati putem pošte sa jedinstvenim brojem elektronske prijave, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – II Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2019. godini. Obrazac prijave se podnosi u 4 (četiri ) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom ) primerku.
 
Uz popunjen Obrazac prijave na konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:
 1. detaljan opis projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava,
 2. detaljno razrađen budžet projekta (obavezno je navesti vrstu troška, jedinicu mere, količinu, cenu i ukupnu vrednost),
 3. kopiju akta o registraciji kod nadležnog organa,
 4. kopiju dela statuta udruženja/organizacije koji se odnosi na delatnost organizacije,
 5. podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta,
 6. najmanje jednu biografiju učesnika u projektu,
 7. izjava o dodeljenim sredstvima Grada u prethodne 2 godine,
 8. izjavu o prihvatanju obaveze korisnika, i
 9. kopiju  Obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje udruženja/organizacije.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja,  kao i na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulture  www.kultura.novisad.rs i Grada Novog Sada www.novisad.rs . Rok za podnošenje prijava je  15. avgust 2019. godine.

 

Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija, koju će imenovati   Gradonačelnik Grada Novog Sada. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta za 2018. godinu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni. Gradska uprava za kulturu NEĆE finansirati i sufinansirati: stalne  troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora, plate zaposlenih, troškove goriva i putovanja kod Podnosioca  prijave), nabavku  opreme, ugostiteljske usluge. Troškovi reprezentacije i troškovi smeštaja učesnika vezanih za projekat će se sufinansirati u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi sprovodi se u skladu sa  propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

 1. Usklađenost sa osnovnim principima i ciljevima Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada sa akcentom na decentralizaciju kulturnih sadržaja;
 2. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice;
 3. stručni, odnosno umetnički kapaciteti potrebni za realizaciju projekta,
 4. neophodni resursi;
 5. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 6. finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

             

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 1 (jednim) projektom.

 

Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719  od 12 do 14 časova ili na e-mail: kultura@uprava.novisad.rs