Zakoni i Propisi

AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2021-2022. GODINE
Rešenje komisije za kontrolu državne pomoći - javno informisanje
Zakon o javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik RS, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autent.tumačenje)
Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS, br. 105/16 i 112/17)
Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, broj 91/19)
ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA (Sl. list GNS, broj 8/20)
Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada (Sl. list GNS, br. 52/08,... i 54/20)
Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Sl. list GNS, br. 3/12 i 46/20)
Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (Sl. glasnik RS, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14)
Zakon o kinematografiji (Sl. glasnik RS, br. 99/11, 2/12-ispr. i 46/14-odluka US)
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine
Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016. - 2026. grada
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017.-2018. godine
Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture Grada Novog Sada (Sl. list GNS, broj 81/16)
Zakon o kulturi (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 13/16, 30/16-ispr i 6/20)
Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS, br. 54/09,... i 149/20)
Odluka o ustanovama kulture čije je osnivač Grad Novi Sad (Sl. list GNS", br. 11/10,... i 46/20)
Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Sl. glasnik RS, br. 16/16 i 8/17)