Градска управа за културу

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр. 3
Телефони: 021/451-719, 021/439-013,

021/458-607, 021/ 458-629, 021/458-686
Е-mail адреса: kultura@uprava.novisad.rs
в.д. начелника Градске управе за културу:  Весна Срданов
в.д. заменика начелника Градске управе за културу:  Зорица Шијак