Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду у 2019. години

Датум: 
05.03.2019.
Конкурс траје до: 
03.04.2019.

Јавни конкурс се расписује за избор пројеката за суфинансирање изградње,    одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду у 2019. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18). Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на територији Града Новог Сада.           

 

Мерила и критеријуми за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката су:

- степен угрожености верског објекта,

- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и

- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

  1. Електронска пријава - на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs ОБАВЕЗНА је електронска пријава у делу: Конкурси (верски објекти). Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.
  2. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве на коверти.

 

Уз попуњени Образац Пријаве, учесници на конкурсу подносе документацију и Пројекат који садржи:

- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),

- документ о правном статусу подносиоца пријаве (фотокопија Решења о регистрацији код надлежног органа - основног Решења и евент. измена),

- податке о одговорном лицу за заступање и функција коју обавља,

- одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова, 

- потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње,

- детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта -  Предмер и предрачун радова које Пројекат третира,

- техничка и фото документација у складу са потребама Пројекта,

- рок за реализацију пројекта,

- детаљан финансијски план пројекта, правилно попуњен у табели Пријаве    (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са спецификацијом износа укупно потребних средстава за реализацију тих активности, износа средстава која се траже из буџета Града, износа сопствених средстава и износа средстава из других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава, и

- изјаву о прихватању обавезе корисника средстава из буџета Града (саставни     део Пријаве).

  

Образац Електронске пријаве на Јавни конкурс се може преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rsЕлектронска пријава је обавезна. Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично, на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду у 2019. години. Сваки Пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Конкурсна документација се не враћа.

 

Учесници који конкуришу за доделу средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката који имају статус културног добра, или добра под претходном заштитом, у обавези су да се пре подношења пријаве на Јавни конкурс, обрате Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за добијање потребних Услова и мера техничке заштите за извођење планираних радова, као и да Управи доставе прибављену сагласност на пројектну документацију од стране Завода.      

 

Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели непотпун извештај (нису оправдана додељена финансијска средства из буџета Града).

 

Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише 3 (три) пројекта. Образац Пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а приложена  документација у 1 (једном) примерку.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон    021/451-719 од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs