II Javni konkurs za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu u 2018. godini

Datum: 
10.07.2018.
Konkurs traje do: 
17.07.2018.

Javni konkurs se raspisuje za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu u 2018. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 66/17).

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju crkve i verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada, ili čija se izgradnja planira na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Merila i kriterijumi za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata su:
- stepen ugroženosti verskog objekta,
- kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture), i
- značaj verskih objekata za kulturu, umetnost, istoriju i sl., ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture, ako je u postupku pripreme za proglašenje, ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

1. Elektronska prijava - na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu  www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI. Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.

2. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave.

Uz popunjen Obrazac Prijave, učesnici na konkursu podnose dokumentaciju i Projekat koji sadrži: 

- osnovne podatke o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj),
- dokument o pravnom statusu podnosioca prijave (fotokopija Rešenja o registraciji kod nadležnog organa - osnovnog Rešenja i event. izmena),
- podatke o odgovornom licu za zastupanje i funkcija koju obavlja,
- odluku organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova, 
- potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih organa predviđene zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje,
- detaljan opis projekta (Predmer i predračun radova koje Projekat tretira -  radovi na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta,
- tehnička i foto dokumentacija u skladu sa potrebama Projekta,
- rok za realizaciju projekta,
- detaljan finansijski plan projekta, pravilno popunjen u tabeli Prijave (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa specifikacijom iznosa ukupno potrebnih sredstava za realizaciju tih aktivnosti, iznosa sredstava koja se traže iz budžeta Grada, iznosa sopstvenih sredstava i iznosa sredstava iz drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava, i
- izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava iz budžeta Grada (sastavni     deo Prijave).

 

Obrazac Elektronske prijave na Javni konkurs se može preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs. Elektronska prijava je obavezna.
 

Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se lično, na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada - II Javni konkurs za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu u 2018. godini. Svaki Projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

 

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Učesnici koji konkurišu za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata koji imaju status kulturnog dobra, ili dobra pod prethodnom zaštitom, u obavezi su da se pre podnošenja prijave na Javni konkurs, obrate Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada za dobijanje potrebnih Uslova i mera tehničke zaštite za izvođenje planiranih radova, kao i da Upravi dostave pribavljenu saglasnost na projektnu dokumentaciju od strane Zavoda.

Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija. 

 

Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta iz prethodne godine, ili su podneli nepotpun izveštaj (nisu opravdana dodeljena finansijska sredstva iz budžeta Grada).

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

Podnosilac prijave može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše 3 (tri) projekta. Obrazac Prijave se podnosi u 4 (četiri) primerka, a priložena    dokumentacija u 1 (jednom) primerku. Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/4882-885 od 12 do 14 časova ili na mail: kultura@uprava.novisad.rs