NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE - Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2019. godini

Datum: 
29.01.2019.
Konkurs traje do: 
28.02.2019.
Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  Grada Novog Sada, u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa,  a podrazumeva projekte čija je realizacija predviđena u 2019. godini. Sredstva su  obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu ( „Službeni list Grada Novog Sada“,  broj 58/18), i to za:
 • istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, predstavljanje,
 • interpretaciju nematerijalnog kulturnog nasleđa, i
 • narodnu igru.

 

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač  Grad Novi Sad.

 

Elektronska prijava je OBAVEZNA. Elektronska prijava na Javni konkurs može se preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs u okviru odabranog konkursa. Nakon obavljene elektronske prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.

 

Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom pratećom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati putem pošte sa jedinstvenim brojem elektronske prijave, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada - Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2019. godini. Obrazac prijave se podnosi u 4 (četiri ) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom ) primerku.

                                  

Uz popunjen Obrazac prijave na konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:
 
 1. detaljan opis projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava,
 2. detaljno razrađen budžet projekta (obavezno je navesti vrstu troška, jedinicu mere, količinu, cenu i ukupnu vrednost),
 3. kopiju akta o registraciji kod nadležnog organa,
 4. kopiju dela statuta udruženja, organizacije koji se odnosi na delatnost organizacije
 5. kopiju Obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje udruženja/organizacije,
 6. podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta,
 7. najmanje jednu biografiju učesnika u projektu,
 8. izjava o dodeljenim sredstvima Grada u prethodne dve godine, i
 9. izjavu o prihvatanju obaveze korisnika.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

                      

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“. Poslednji dan za podnošenje prijava je 28. februar 2019. godine.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју именује  Градоначелник Града Новог Сада. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2018. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

 

Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija, koju imenuje  Gradonačelnik Grada Novog Sada. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta za 2018. godinu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:
 
 1. Usklađenost sa osnovnim principima i ciljevima Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada sa akcentom na decentralizaciju kulturnih sadržaja;
 2. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice;
 3. stručni, odnosno umetnički kapaciteti potrebni za realizaciju projekta,
 4. neophodni resursi;
 5. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 6. finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

             

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 (tri) projekta.

Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719  od 12 do 14 časova ili na e-mail: kultura@uprava.novisad.rs