Javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2019. godini

Datum: 
15.07.2019.
Konkurs traje do: 
15.08.2019.

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2019. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 58/18), u iznosu od 15.000.000,00 dinara, i to za projekte proizvodnje domaćeg igranog filma i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2019. godini, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% budžeta produkcije filma, saglasno članu 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ). Projektima koji se realizuju, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

 

Na Javnom konkursu mogu učestvovati: Pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa (šifra delatnosti: 59.11). Na javnom konkursu mogu učestovavati i pravna lica i preduzetnici registrovani za distribuciju kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa (šifra delatnosti: 59.13) ili prikazivanje kinematografskih dela (šifra delatnosti: 59.14), ukoliko prilože dokument kojim dokazuju da se bave i proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

Podnosioci prijave čije je sedište van teritorije Grada Novog Sada, pored navedenih uslova za učešće na Konkursu, moraju da ispune bar jedan od sledećih kriterijuma:
- da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom Grada Novog Sada i bližom okolinom grada;
- da će film u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika koji su u 2018. godini dobili sredstva na nekom od konkursa Gradske uprave za kulturu, a nisu u ugovorom propisanom roku  podneli narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, i za koje se utvrdilo da su sredstva nenamenski trošili. Gradska uprava za kulturu neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove s pornografskim sadržajem. Komisija će razmatrati dostavljene prijave koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i opšte uslove konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o kinematografiji ("Službeni glasnik RS", br. 99/11, 2/12 i 46/14 – odluka US ), Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/17) i Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) - koji su istaknuti na internet stranici Gradske uprave za kulturu (www.kultura.novisad.rs).

 

Gradska uprava za kulturu će sufinansirati do 50% budžeta produkcije filma, saglasno članu 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći .Sredstva se mogu dodeliti za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, za  produkciju filma. Sredstva se ne mogu dodeliti za pojedinačne aktivnosti (postprodukcija), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefoni, internet, provizije kod banke, osiguranje, zakup poslovnog prostora, kancelarijski troškovi, kurirske i poštanske usluge), za kupovinu opreme i za plate zaposlenih. Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava. Gradska uprava za kulturu može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, a izuzetno na tri konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Gradskoj upravi za kulturu. Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom konkursu može biti najkasnije do kraja 2021. godine.
 

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.

 

Obrazac Prijave se preuzima sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu: www.kultura.novisad.rs. Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI. Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa svom obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave. Obrazac prijave se predaje u četiri primerka.

Učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

  1. akt o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
  2. obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica
  3. završnu verziju scenarija (samo za igrane filmove), sinopsis, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora tritmenta/scenariste, profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju (koja mora da sadrži sledeće podatke: šta je do trenutka podnošenja aplikacije urađeno na projektu, šta se planira od aktivnosti tokom daljeg razvoja projekta, strategiju finansiranja projekta, koncept plasmana filma (planovi za festivalske, bioskopske i ostale projekcije, kao i strategija distribucije i televizijskog emitovanja));
  4. listu autorske ekipe filma;
  5. dokaz o regulisanim autorskim pravima: za igrane filmove (kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom i rediteljem) i za ostale (saglasnost za konkurisanje od strane autora tritmenta/scenarija (overena izjava);
  6. budžet projekta (detaljno razrađen);
  7. overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo;
  8. overenu izjavu o dodeljenoj državnoj pomoći, i
  9. overenu izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava.

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa jednim projektom. Obrazac prijave se podnosi u 4 (četiri) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom) primerku. Prijava koja ne sadrži dokumentaciju iz tač. 1-9. smatraće se neurednom.

 

Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija od 3 (tri) člana, koju će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Sada. O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Gradonačelnik rešenjem. Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Gradonačelnik može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava. Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi. Na osnovu ovlašćenja Gradonačelnika, Gradska uprava za kulturu i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta. Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Gradskom upravom, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora. Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Gradskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta koji sadrži materijalne dokaze o realizaciji projekta i namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, u propisanom roku.

 

Tekst konkursa, Obrazac za prijavu i Obrazac izveštaja objavljuju se na zvaničoj internet stranici Gradske uprave za kulturu: www.kultura.novisad.rs gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.
 
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnim internet stranicama: www.novisad.rs i www.kultura.novisad.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – za konkurs iz oblasti filmske umetnosti – proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2019. godini.