Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini

Datum: 
15.07.2019.
Konkurs traje do: 
15.08.2019.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata sredstvima u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara iz budžeta Grada Novog Sada, u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2019. godini:

 • Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“
 • Programi prekogranične saradnje (IPA)
 • Evropa za građane i građanke
 • ERASMUS +
 • Drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

 

Neće biti razmatrani:

 • projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
 • projekti unilateralne podrške ustanova i organizacija iz stranih država;
 • projekti iz oblasti izdavaštva, medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
 • projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

Cilj konkursa je:

- sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora Grada kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova;
- podsticanje novosadskih kulturnih organizacija za apliciranje na pozive međunarodnih fondova;
- jačanje finansijskih kapaciteta organizacija civilnog društva u Gradu Novom Sadu
- podrška razvoju održivih partnerstava između lokalnih i evropskih organizacija

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata.

 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i druge nevladine organizacije u oblasti kulture, sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Sredstva za sufinansiranje projekata mogu se odobriti u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije Gradu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije Gradu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***
 (*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, Grad do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, Grad do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

Prihvatljivi troškovi za finansiranje su troškovi koji su deo postojećeg budžeta odobrenog od strane međunarodnog fonda, i to prvenstveno troškovi projektnih aktivnosti.

 

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi;
4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Komisija će kroz Poslovnik o radu regulisati način ocenjivanja projekata, razraditi navedene kriterijume i po potrebi, uvesti dodatne specifične kriterijume za ocenu prijavljenih projekata.

 

 Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Obrazac prijave (preuzet sa zvanične internet strane Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada www.kultura.novisad.rs);
 2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;
 3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);
 4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
 5. Detaljan opis projekta;
 6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Grada Novog Sada – Gradske uprave za kulturu;
 7. Biografije ključnih eksperata na projektu;
 8. Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;
 9. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR)
 10. Obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje Udruženja/organizacije

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Sva dokumentacija se predaje u jednom primerku, osim Obrasca prijave koji se predaje u 4 primerka.
Za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. 

 

Prijave se podnose na Obrascu prijave u periodu od 15. jula do 15. avgusta 2019. godine. Obrazac Prijave se preuzima sa zvaničog sajta Gradske uprave za kulturu: www.kultura.novisad.rs
 
Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI. Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa svom obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, Bulevar cara Lazara 3, Novi Sad – za konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini. Obrazac prijave se predaje u četiri primerka.

 

Napomene:

 1. Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda organizacija iz Novog Sada, a postoji još partnera na projektu iz Grada Novog Sada, svaki od partnera na projektu ima pravo da posebno aplicira za sredstva iz budžeta  Grada.
 2. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Gradska uprava za kulturu obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.
 3. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.
 4. Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada (www.novisad.rs) i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave za kulturu (www.kultura.novisad.rs).

 

Za sva pitanja vezana za postupak u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: kultura@uprava.novisad.rs ili na telefon: 021 451 719,  radnim danom od 12,00 do 14,00 časova.