SAVREMENO STVARALAŠTVO - Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2019. godini

Datum: 
29.01.2019.
Konkurs traje do: 
28.02.2019.
Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2019. godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 58/18), i to za sledeće tematske oblasti:
 
 1. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 2. pozorišna umetnost i umetnička igra – klasičan balet, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura (stvaralaštvo, produkcija);
 4. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 5. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (festivali, manifestacije, mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

 

 Napomena :
1. Konkurs nije namenjen produkciji filmskih projekata i televizijskih serija.
2. Projekti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, kulturnih delatnosti dece i kulturnih delatnosti za decu i mlade, kao i kulturnih delatnosti  pripadnika drugih društveno osetljivih grupa, naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi  prijavljuju se u okviru jedne od 5 navedenih oblasti.

 

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač  Grad Novi Sad.

 

Ciljevi konkursa - Grad Novi Sad je u fazi realizacije projekta „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“. Shodno tome, ovaj javni konkurs usmeren je ka projektima koji su usaglašeni sa načelima evropske kulturne politike, uz poštovanje principa razvoja publike (decentralizacija kulturnih sadržaja, participacija, odnosno učešće građana i stručne javnosti u procesima kreiranja programa i donošenja odluka, inkluzija, interkulturalnost...), kao i principa internacionalizacije kulturne scene, poboljšanja pristupačnosti kulturnih objekata i kulturnih sadržaja i održivosti projekata.  Grad Novi Sad razvija kulturno-umetničke projektne celine (platforme) koje su konceptualno i datumski određene. U procesu uspostavljanja jedinstvene kulturne i programske politike na teritoriji Grada Novog Sada, potrebno je da predlagači projekata imaju u vidu platforme kojima će se Novi Sad 2021. godine predstaviti kao Evropska prestonica kulture. Predviđene programske platforme za 2019. godinu su:
 • Seobe,
 • Budućnost Evrope,
 • Heroine,
 • Tvrđava mira,
 • Dunavsko more,
 • Kaleidoskop kulture,
 • „Druga“ Evropa i
 • Doček.

Detaljnije informacije o programskim platformama mogu se naći putem linka: http://novisad2021.rs/platforme/

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
 1. Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu  www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI.  Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.
 2. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa svom obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave.

 

Uz popunjen Obrazac prijave na konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:
 
 1. detaljan opis projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava,
 2. detaljno razrađen budžet projekta (obavezno je navesti vrstu troška, jedinicu mere, količinu, cenu i ukupnu vrednost),
 3. kopiju akta o registraciji kod nadležnog organa,
 4. kopiju Obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje udruženja/organizacije,
 5. kopiju dela statuta udruženja/ organizacije koji se odnosi na delatnost organizacije;
 6. podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta,
 7. najmanje jednu biografiju učesnika u projektu,
 8. izjava o dodeljenim sredstvima Grada u prethodne dve godine, i
 9. izjavu o prihvatanju obaveze korisnika.

 

Elektronska prijava na Javni konkurs može se preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs. Elektronska prijava je obavezna. Prijava na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se na Obrascu prijave (Obrazac broj 1.) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u  zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada - Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2019. godini. Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“. Poslednji dan za podnošenje prijava je 28. februar 2019. godine. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Postupak Javnog konkursa sprovešće stručne komisije, koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Sada. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta za 2018. godinu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

 

Gradska uprava za kulturu NEĆE finansirati i sufinansirati: stalne    troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora, plate zaposlenih, troškove goriva i putovanja kod Podnosioca  prijave), nabavku  opreme i ugostiteljske usluge. Troškovi reprezentacije i troškovi prevoza i smeštaja učesnika vezanih za projekat će se sufinansirati u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi sprovodi se u skladu sa  propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:
 1. Usklađenost sa osnovnim principima i ciljevima Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada i usklađenost sa ciljevima konkursa;
 2. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice;
 3. stručni, odnosno umetnički kapaciteti potrebni za realizaciju projekta,
 4. neophodni resursi;
 5. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 6. finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

             

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 (tri) projekta. Obrazac prijave (Obrazac broj 1.) se podnosi u 4 (četiri ) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom ) primerku.

 

Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719  od 12 do 14 časova ili na mail: kultura@uprava.novisad.rs