POZORIJANSKI SUSRETI

Datum: 
10.09.2019.
U okviru platforme KALEIDOSKOP KULTURE (24.8. - 30.9.) biće u utorak 10. septembra u 19 časova u kulturnoj stanici dvorcu Eđšeg (Antona Čehova 4) održana promocija izdanja Sterijinog pozorja kao i Otvaranje izložbe pod nazivom "Pozorište u fotografskoj umetnosti". Na promociji će učestvovati: Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja; Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar; Goran Ibrajter, urednik festivalskog programa. Svim posetiocima programa biće poklonjena neka od izdanja Sterijinog pozorja. Iz­lo­žba iza­bra­nih ra­do­va  je sa 15. Me­đu­na­rod­nog tri­je­na­la “Po­zo­ri­šte u fo­to­graf­skoj umet­no­sti” . Po­stav­kom je ob­u­hva­će­no 97 fo­to­gra­fi­ja, a ži­ri je pre­gle­dao ukup­no 393 fo­to­gra­fi­je 98 umet­ni­ka iz 34 ze­mlje i me­đu nji­ma od­lu­čio o nagra­da­ma. Zlat­nu me­da­lju FI­AP u kon­ku­ren­ci­ji za po­je­di­nač­nu fo­to­gra­fi­ju osvo­jio je Ja­noš Ej­fert iz Ma­đar­ske, dru­ga na­gra­da je pri­pa­la Hu­liu Ape­lu iz Bra­zi­la, a tre­ća Vla­di­mi­ru Post­no­vu iz Ru­si­je, ko­ji je osvo­jio i pr­vu na­gra­du za ko­lek­ci­ju fo­to­gra­fi­ja. La­u­re­at sre­br­ne me­da­lje Fo­to sa­ve­za Sr­bi­je za po­je­di­nač­nu fo­to­gra­fi­ju osvo­jio je Ča­ba Me­sa­roš iz Ma­đar­ske, a bron­za­nu je do­bio Ni­ka Er­ja­vec iz Slo­ve­ni­je. Za ko­lek­ci­ju fo­to­gra­fi­ja zlat­nom me­da­ljom na­gra­đen je Ištvan Hu­is iz Ma­đar­ske.